Ερευνες της ΕΧΕΜ
 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ
κλικ για περισσότερα...
TEAM
κλικ για περισσότερα...
ATENA
κλικ για περισσότερα...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΜ-ARBI
κλικ για περισσότερα...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΜ-COPA
κλικ για περισσότερα...
ΜΕΛΕΤΗ POCHARBI
κλικ για περισσότερα...
SOLE (STUDY OF LETROZOLE EXTENSION)
κλικ για περισσότερα...

1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού.

Διεθνείς Δημοσιεύσεις της ΕΧΕΜ
Αποτελέσματα κλινικών μελετών της ΕΧΕΜ